MPSHome Alumni Calendar Contact
I Am Hmong

At Patrick Henry High School, we value and appreciate the presence of Hmong students in our community. This page will showcase staff and student work around Hmong language and culture.

Peter Yang Shares a Tribute to General Vang Pao In Hmong

general_3_2.jpg
khampoua.wordpress.com

Peb thov cov niam cov txiv,
Cov nom cov tswv,
Cov tub ntxhais txawj ntse,
Nrog peb sawv ntsug,
Hawm peb txiv Vaj Hmoob…….

Peb tsoom tub ntxhais Hmoob kawm ntawv,
nrog Cov Xib hwb, cov niam cov txiv,
thiab cov sawv cev lub tsev kawm ntawv”Patrick Henry High”                                   

Thov sawv los suj koob ntxwv koob saws -
xeeb pheej sawv los suab -
suab txog peb txiv Vaj Hmoob,
koob ntxwv koob saws………..

ntxooj suab seev yees –
hawm peb Hmoob tus “Vaj”,
cuaj phaj koob ntxwv,
cuaj phaj koob saws -
nyob pem ceeb tsheej……
mej koob pheej nyob pem ceeb ub -
mej koov kub nyob pem ceeb kee…….

Vaj Hmoob koob ntxwv koob saws -
ntaug leev los rau yaj ceeb zeej –
koob pheej los rau yaj ceeb xeeb……. 

Thovkom Vaj Hmoob lub caj ntaug lis laj -
Los txwm lub noob caj -
lub hoob pej nraug lis lej -
los txwm lub koob mej…………..
looj mem kab ntxwv-
looj ntxwv kab nciag -
looj mem thov kom hlav ncig vus -
tuaj rig nkaus Vaj Hmoob txoj hlab siab……… 

Vaj Hmoob coj nqis nroos peem tsheej los looj -
looj vaj txum tswv -                                                               
looj txwv txum meej -
nqis nroos meej keeb -
maij keeb nqis nroos looj xeeb -
maij txheeb nqis nroos looj vaj -
txum tswv txum nyaj ib txheeb………

Vaj Hmoob faj keeb tiam ntxwv -
faj ntxwv tiam zeej -
sawv rov los ua
peb tim koob zeej tus vaj………..
tus faj feeb tis koob zeej - 
yaj ceeb tuaj tus faj feeb -
tim keeb zeej……..
faj tim tuaj tus faj tim rau pej xeem -
huab hwm sawv daws -
ua lim keeb ntxwv keeb saws -
faj koob ntxwv koob saws -
tim koob zeej……….

Ntawm Vaj Hmoob xub xeeb pheej -
Thov Vaj Hmoob nco ntsoov qiav qawv -
tuaj rau nruab plawv -
qiav meej tuaj rau nruab keeb txheej………

kom Vaj Hmoob sawv ciaj lawm xab koob -
tiam ntxwv rov rau lwm tshoj -                                              
keeb rov tiam ub lwm tshoj ub -
rov tiam zeej…………

kom Vaj Hmoob sawv
lub meej xeeb tiaj lis ntseeb -
meej zeeg kom tiaj lis ntseeg -
sawv rov los ciaj peb hmoob -
kee tus faj feeb -
peb hmoob kee tus faj zeej lau
peb txiv Vaj Hmoob………………

***thov sawv daws ua ke ib nyo hau hawm Vaj Hmoob***

Peb tsoom tub ntxhais Hmoob kawm ntawv,
nrog cov xib hwb, cov niam cov txiv,
cov sawv cev lub tsev kawm ntawv”Patrick Henry High”                 

Thov sawm meej koob txheej,
tis keeb zeej tuaj hawm txog,
peb txiv Vaj Hmoob lub keeb xeeb………..

Peb cob nyog Vaj Hmoob ib lub paj nyiag paj kub………   

paj nyiaj ci ntsa iab tuaj rov pem kiab,  
paj kub ci ntsa vus tuaj rov pem tsheej……..

muab cob rau Vaj Hmoob coj nqis nroos -
lawm looj mem kab nciav -
looj nciav kab lis -
coj mus txam txhawb Vaj Hmoob,
looj mem kab nciav lub mem toj -
lub mem ntsa…………                              

Vaj Hmoob coj mus looj khawv -
looj khawv txwv -
rhawv faj rhawv fwv -
kom ci ntsa vuj vus -
tav nyog Vaj Hmoob lub chuab looj…………..
txwm koob txhawb Vaj Hmoob lub meej sam -
twm tam tsa Vaj Hmoob lub meej zeej -
kom Vaj Hmoob sawv peem tsheej -
ua ib tug Los looj -
thaus looj tim kab ntxwv -
looj ntsawv kab feej –
looj faj txum tswv,
looj fwv peem tsheej
feb ciaj ceeb zeej –

hnub twg pom zaj sawv –
nyob com hooj tim hooj toob tib,

thov kom hnub ntawd peb Hmoob,
rov sawv nyob mus muaj vaj lau……….

Thov sawv daws ib nyo hau,
Hawm peb txiv “Vaj Hmoob”.

********************************

End

Rov cob mic rau Hmoob thawj xyom cuab01292011PHHS